Политика за защита на личните данни

Като доставчик на езикови и преводачески услуги Аглая 11 ЕООД съхранява и обработва личните данни, предоставяни от Вас – нашите клиенти. Всички свързани с това основни операции се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). В нашата политика за защита на личните данни ние се ръководим от следните основни положения:

 1. Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на лични данни. Видове лични данни

Аглая 11 ЕООД обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели, като се явява едновременно администратор на лични данни и обработващ лични данни. Основанието за събиране и обработване на предоставените ни от Вас лични данни е необходимостта от изпълнението на договора ни с Вас. Поради това съгласно цитирания по-горе Регламент събирането и обработването на Вашите лични данни е законосъобразно.

С Вашата заявка за извършване на превод по електронен път или на хартиен носител, Вие ни предоставяте Вашите лични данни (данни за контакт: име на физическо и/или юридическо лице, служебен и/или личен имейл адрес, служебен и/или личен адрес, телефон; данни за фактура и т.н.). Изпращайки или предоставяйки запитване за извършване на услуга, Вие давате съгласието си за събирането на посочените лични данни. Събираните от нас лични данни са ограничени до необходимия минимум, изискващ се за изпълнението на Вашата поръчка.

Вашето последващо одобрение на оферираните от нас условия за изпълнение по електронен път или на хартиен носител има силата на договор. Във връзка с изпълнението на този договор – преводачески или езикови услуги – Вие ни предоставяте евентуално съдържащи се в документите за превод лични данни, които ние обработваме и съхраняваме. Ваше задължение е да се уверите, че субектът на личните данни е дал своето съгласие или че имате друго законосъобразно основание да ни предоставите за превод текстове, съдържащи лични данни.

Всички лични данни, които ние обработваме, са ни предоставени директно от Вас. Ние не използваме трети страни или други начини за събиране на лични данни.

Ние не извличаме лични данни от съдържанието на преводите и не ги обработваме извън контекста на извършване на превод на документи.

 1. Поверителност и неразпространение на личните данни

Аглая 11 ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на договора. Ние разкриваме личните Ви данни на трети лица само до степента, която е необходима за изпълнение на договора. Вашето съгласие за разкриване на личните Ви данни на следните трети лица се счита за дадено:

 • Преводачите/редакторите имат достъп единствено до лични данни, които евентуално се съдържат в текстовете за превод, подписали са декларация за конфиденциалност, надлежно са информирани за задълженията си за поверителност и носят отговорност за спазването им.
 • Държавни органи, учреждения, институции и посолства, извършващи заверка и легализация на всякакъв вид документи и книжа.
 • Трети страни, когато това се изисква от закона при сключване на договори за целите, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

Вашите лични данни могат да бъдат разпространени без Вашето изрично съгласие само в случаите, когато законът изисква от нас да предоставим информацията на трети лица или когато тази информация стане публично достояние без наша намеса.

 1. Мерки за осигуряване на защита на личните данни.

Като администратор на лични данни Аглая 11 ЕООД осигурява технически и организационни мерки за тяхната защита, включващи подходящи процедури и методи за пренос на данните чрез сигурни канали за комуникация и допълнителни мерки (например криптиране на информацията). Освен това са въведени подходящи политики за съхранение на документите, които съдържат лични данни, и изтриването им и физическото им унищожаване след приключване на договора.

Нашите служители и подизпълнители (физически и юридически лица) получават конкретни указания за съблюдаване на най-добрите мерки за защита на данните и подписват декларации за конфиденциалност. Ние сме предприели адекватни мерки за предпазване на документите от загуба или увреждане.

В случай, че установим реализирано или потенциално нарушение на защитата на данните, незабавно ще уведомим Вас и съответния орган по защита на данните.

Ние извършваме трансфер на Вашите данни към трети държави само до степента, която е необходима за изпълнение на договора (например превод и легализация на документ).

За целите на IT хостинга и поддръжка, файловете се съхраняват на сървъри в рамките на Европейския съюз.

Ако вашите документи съдържат специални категории лични данни, принадлежащи на трета страна, Ваше задължение е да получите съответното съгласие и да установите законосъобразни основания за обработката на тези данни съгласно членове 6 и 9 от Регламента.

Тъй като Аглая 11 ЕООД не попада в случаите, за които Регламент (ЕС) 2016/679 предвижда задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните, такова лице не е назначено.

 1. Срокове за съхранение на личните данни

Аглая 11 ЕООД съхранява предоставените от Вас лични данни за период, не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите, за които се обработват, или докогато решите, че искате „да бъдете забравени“. Правата за заличаване на личните данни подлежат на някои ограничения, ако данните ви фигурират върху договорни или финансови документи (които ние сме длъжни да пазим за определен период, указан в законодателството) или за целите на правна защита

Съгласно Закона за счетоводството ние съхраняваме посочените в Закона лични данни в продължение на изискваните от Закона срокове, след което те ще бъдат унищожени.

 1. Вашите права

Аглая 11 ЕООД гарантира Вашите права съгласно Регламента за защита на личните данни в рамките на приложимото законодателство:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Аглая 11 ЕООД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

Меню