Общи условия

за индивидуално и полуиндивидуално езиково обучение На езиков център „Хоризонт“ към фирма „Аглая 11“ ЕООД

     I.         Общи разпоредби

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Езиков център „Хоризонт“ към фирма „Аглая 11“ ЕООД с ЕИК 201523347, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, Княз Борис I, 41, ет. 1 (наричан оттук нататък „Езиков център „Хоризонт“) от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език” (наричани оттук нататък „Курсисти) от друга.

   II.         Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „Курсист“ е всяко физическо лице, което изучава чужд език в Езиков център „Хоризонт“.
 • „Родител“ е родителят или настойникът на курсист на възраст под 18 години.
 • „Индивидуално обучение“ е обучение по чужд език на един курсист, което се провежда в офис на Езиков център „Хоризонт“ или онлайн по график, определен съвместно от курсиста и Езиков център „Хоризонт“.
 • „Полундивидуално обучение“ е обучение по чужд език на група от 2 -3 курсисти, което се провежда в офис на Езиков център „Хоризонт“ или онлайн по график, определен съвместно от курсистите и Езиков център „Хоризонт“.
 • „План за обучение“ е обучение по Фиксиран график, при което дните и часовете на обучението се съгласуват предварително между курсистите и Езиков център „Хоризонт“, а заплащането се извършва предварително за следващия месец, или обучение по Свободен график, при което обучението се провежда по график, който се съгласува ежеседмично между курсистите и Езиков център хоризонт.
 • „Учебно занятие“ е блок от два учебни часа.

 III.         Записване за индивидуално или пулуиндивидуално обучение

 1. Записването за индивидуално или пулуиндивидуално обучение по чужд език става чрез еднократно попълване на регистрационен формуляр, подписване на декларация за приемане на Общите условия за индивидуално и пулуиндивидуално обучение и заплащане на съответната такса за обучение за първия месец от обучението. Записването става по всяко време през годината.
 2. Процедурата по записване по т. 1 по-горе се извършва повторно в следните случаи:
  • ако Курсистът е прекъснал своето обучение в Езиков център „Хоризонт“ за период над 2 месеца;
  • в случай на приемане на нови Общи условия за индивидуално и полуиндивидуално езиково обучение и/или нов Ценоразпис от страна на Езиков център „Хоризонт“;
 3. При записването Езиков център „Хоризонт“ издава на Курсиста Индивидуален график за обучение (вж. т.), в който се описват договорените между Курсиста и Езиков център „Хоризонт“ условия.

 IV.         Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такси

1.1 Таксата за индивидуално или полуиндивидуално обучение се определя въз основа на актуалния Ценоразпис на Езиков център „Хоризонт“ („Приложение 1“) в зависимост от избрания План за обучение.

1.2. Таксата за обучение се отбелязва в Индивидуалния график за обучение на Курсиста.

1.2 Таксата включва един учебен час от 45 (четиридесет) минути индивидуално обучение с преподавател в клон на Езиков център „Хоризонт“.

1.3 Таксата включва:

 • присъствено обучение с квалифициран преподавател – филолог по индивидуално разработена програма за обучение;
 • допълнителни материали, разработени в помощ на обучението на Курсиста от Езиков център „Хоризонт“ или от съответния преподавател;
 • онлайн ресурси (споделени с Курсиста папки с учебни материали, онлайн упражнения и тестове и др. подобни);

1.4 Таксата не включва

 • личните учебни материали на курсиста – учебници, речници и други помагала. Те се заплащат отделно.

2. Начин на плащане

Таксата за индивидуалното обучение се заплаща в зависимост от избрания План за обучение:

План „Фиксиран график“

Таксата се заплаща предварително (от 1-во до 5-то число на месеца) за договорения брой часове за съответния месец. За целта на Курсиста или, ако същият не е навършил 18 г., на неговия Родител/Настойник се издава Справка за дължимата за месеца такса, в която се съдържа следната информация:

 • Име на курсиста и вид обучение, за което е записан;
 • Месец, за който се отнася справката;
 • Брой учебни часове за месеца според договорения при записването Фиксиран график;
 • Брой предварително одобрени часове за приспадане, ако има такива, от предходни месеци;
 • Размер на таксата за месеца;
 • Срок за плащане.

При отсъствие от занятие на курсист, който се обучава по План „Фиксиран график“, независимо от причината, таксата за пропуснатото занятие се възстановява, само ако са изпълнени условията по т. VI. 1.1.

 

План „Свободен график“

 • Таксата се заплаща отделно за всяко занятие след провеждане на занятието.

2.1 При прекратяване на курса на обучение от страна на Курсиста му се възстановяват 70% от стойността на неизползваните часове.

2.2 Езиков център „Хоризонт“ си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия.

 1. Отстъпки

Курсистите в индивидуално обучение могат да ползват следните отстъпки:
3.1 Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езиков център „Хоризонт“ обучава по едно и също време повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат, сестра, син, дъщеря, баба или дядо. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, а при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
3.2 Отстъпка „Досегашен курсист”. По своя преценка Езиков център „Хоризонт“ може да предложи на досегашните си курсисти такса за учебен час, която е по-ниска от определената в текущия Ценоразпис.

   V.         График за провеждане на индивидуално/полуиндивидуално обучение

Графикът за провеждане на индивидуално/полуиндивидуално обучение се договаря между Езиков център „Хоризонт“ и Курсиста/Курсистите при записването.

 1. При обучение по План „Фиксиран график“

Ако Курсистът избере План „Фиксиран график“, обучението се провежда в договорените дни и часове от седмицата. В този случай въпросните дни и часове се запазват за съответния Курсист и не се преотстъпват на други Курсисти. При договарянето на такъв график Езиков център „Хоризонт“ винаги се стреми да се съобрази със свободното време на своите курсисти, но това не винаги е възможно, тъй като желаните дни и часове при избрания преподавател може да са заети от друг Курсист. В такива случаи преподавателят провежда разговор с Курсиста, който е записал избраните часове, за да установи дали същият има възможност да ги преотстъпи и да запише други. Ако това е невъзможно, часовете остават запазени за Курсиста, който вече ги е резервирал.

 1. При обучение по Свободен график

Ако Курсистът избере Свободен график за обучение, обучението се провежда в някой от свободните часове на преподавателя. В този случай Курсистът сам трябва да се свърже с преподавателя до края на предходната седмица (за предпочитане в работен ден), за да си запише някой от свободните часове на преподавателя.

Езиков център „Хоризонт“ винаги се стреми да се съобразява със свободното време на своите Курсисти, но това не винаги е възможно и съответно гаранция за това, че Курсистът ще получи часове в най-удобното за него време, не се дава.

VI.         Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение. Промяна на продължителността на курса

1.     Отсъствие от занятие от страна на курсиста

1.1.  Ако се налага Курсист, който се обучава по План „Фиксиран график“ да отсъства от занятие, независимо от причината, той трябва:

▷     Да уведоми преподавателя си за предстоящото си отсъствие най-късно един ден преди началния час на занятието.

▷      Да договори с преподавателя друг ден и час за отработване на занятието в зависимост от графика на преподавателя. Пропуснати занятия се отработват най-късно да края на седмицата след пропуснатото занятие.

Във всички случаи максималната такса, която може да бъде възстановена, е таксата за 1 от 8 занятия. Когато, договорените дни и часове по графика се резервират само за него/нея. Освен това размерът на таксата е по-нисък от тази за обучение по Свободен график. Когато се налага дадено занятие да бъде отложено, курсистът трябва да уведоми преподавателя за това не по-късно от 1 ден преди насрочения начален час на занятието. Преподавателят предлага на курсиста друг ден и час за отработване на занятието в удобно за преподавателя време. В случай че курсистът не се възползва от възможността за отработване,  урокът се счита за взет и таксата за него не се възстановява.

1.2.  При отсъствие по болест Курсистът или, ако същият не е навършил 18 г., неговият Родител/Настойник уведомява преподавателя при първа възможност
или семейни причини 1.2 Ако на курсист се наложи да прекъсне индивидуално обучение предплатено с ваучер поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли се изчислява, като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на обучението, се извади административна такса в размер на 10 % от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.

1.3.  Прехвърляне на част от таксата и възстановяване на такса за обучение могат да бъдат поискани в рамките на два урока след започване на обучението. След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне или възстановяване на такса.

1.4.  Със записването си за индивидуално обучение курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия без минимум еднодневно предизвестие, Езиков център „Хоризонт“ не връща таксата на курсиста.

 1. Прекратяване на обучението от страна на Езиков център „Хоризонт“

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езиков център „Хоризонт“ в следните случаи:

2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. Езиков център „Хоризонт“ има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен и/или работен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

2.2 Неплащане на такса. Езиков център „Хоризонт“ има правото да прекрати обучението на курсист, който не е заплатил своя ваучер за предплатено обучение в уговорения срок.

 1. При забавяне или неплащане на първи или следващ ваучер, курсистът не може да започне или продължи своето обучение.
 2. Езиков център „Хоризонт“ си запазва правото да отмени обучение в случай на извънредни обстоятелства.

В такива случаи ще предложим алтернатива в друго време или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на обучение, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.

 1. В случай че Езиков център „Хоризонт“ прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езиков център „Хоризонт“ дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VII.         Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. Празнични дни и ваканции

 1. Обучение

1.1 Езиков център „Хоризонт“ се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно нивото на курсиста.

1.2. Индивидуалното и полуиндивидуално обучение се провежда в блоконе от 2 учебни часа с продължителност от 90 минути всеки.

1.3 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езиков център „Хоризонт“ да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.

1.4 При провеждане на обучението в Езиков център „Хоризонт“ курсистите ползват оригинални учебни пособия.

1.5 Езиков център „Хоризонт“ провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика

1.6 При курсисти под 18 г., Езиков център „Хоризонт“ информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.

1.7 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, взел целия материал за съответното езиково ниво и чиито резултати през обучителния курс и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.

 1. График

2.1 Графикът за всяко индивидуално обучение е определен съвместно от курсиста и Езиков център „Хоризонт“, с възможност за отмяна на урок при достатъчно предварително предупреждение, без той да бъде загубен.

2.2 Графикът на всеки обучаващ се в индивидуална форма на обучение е изрично описан в издадения му/й ваучер.

2.3 Езиков център „Хоризонт“ си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

 1. Празници и ваканции

3.1 Националните празници са неучебно време за Езиков център „Хоризонт“.

3.2 Договореният брой часове за даденият учебен курс може да варира, ако има обявени национални грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Езиков център „Хоризонт“ в секция „Новини”.

VІІ. Поверителност и защита на лични данни

Като доставчик на езикови и преводачески услуги Аглая 11 ЕООД съхранява и обработва личните данни, предоставяни от Вас – нашите клиенти. Всички свързани с това основни операции се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR).

С подробната Политика за защита на личните данни можете да се запознаете на https://aglaya11.com/privacy.

Настоящите Общи условия са утвърдени със Заповед на Управителя на фирма „Аглая 11“ ЕООД и влизат в сила за всички нови и настоящи Курсисти на Езиков център „Хоризонт“ от 1 октомври 2020 г. „Аглая 11“ ЕООД запознава Курсистите си със своите Общи условия за провеждане на езикови обучения, като им ги предоставя на хартиен носител или в електронен формат и ги поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите на Езиков център „Хоризонт“. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на Курсистите за промяната става по горепосочения ред.

Меню