ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на преводачески услуги от Агенция за преводи „Аглая 11” EООД

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Агенция за преводи “Аглая 11” ЕООД (наричана по-нататък “Агенцията”) и потребителя на преводаческите услуги (наричан по-нататък „Възложител”).

Настоящите Общи условия заедно със Специалните условия, посочени в договор с Възложителя или заявка на Възложителя и съответното Потвърждение на заявка от Агенцията, представляват цялостното споразумение за възлагане на преводачески услуги. В случай на противоречие между Общите условия и Специалните условия се прилагат последните.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Термините и понятията, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услуги, предоставяни от Агенцията.

ПРЕВОДАЧ: лице с подходяща езикова квалификация, което извършва превод;

ПИСМЕН ПРЕВОД: предаване на информация от езика на оригинала на езика на превода в писмена форма;

УСТЕН ПРЕВОД: устно предаване на информация от езика на оригинала на езика на превода чрез средствата на говоримата реч;

ЕЗИК НА ОРИГИНАЛА: език, на който е написан текстът на оригинала;

ТЕКСТ НА ОРИГИНАЛА: текст, който се превежда;

ЕЗИК НА ПРЕВОДА: език, на който е преведен текстът на оригинала;

ТЕКСТ НА ПРЕВОДА: резултат от процеса на превод на езика на превода;

КОРИГИРАНЕ: задължителен финален елемент преди предаване на превода, включващ професионална проверка на целия текст за отстраняване на правописни, граматически, пунктуационни, фактологични и печатни грешки без намеса в съдържанието. Корекцията на извършени преводи от Агенцията е включена в цената на превода. За корекция на чужди текстове се начислява цена в съответствие с ценоразписа на Агенцията;

РЕДАКТИРАНЕ – изисква допълнителна специализирана езикова и стилова обработка на преведения текст. Редактирането на текст предполага не само перфектно познаване на езика, но и допълнителни лингвистични и тясноспециализирани умения на преводача.

ДОКУМЕНТ: текстове на хартиен или електронен носител, предоставяни за превод.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: служител на Агенцията, който отговаря за цялостното изпълнение на проекта за превод, възложен от Възложителя. Ръководителят на проекта приема и регистрира поръчката, завежда я по пореден номер и дата, ръководи, координира, съблюдава срокове и изпълнение и финализира цялостната услуга.

ЕЗИКОВА КОМБИНАЦИЯ – два езика – език на оригинала и език на превода –  между които се извършва преводът;

СТАНДАРТНА СТРАНИЦА – 1800 символа, включително интервалите;

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ: Допълнителните условия, договорени между Възложителя и Агенцията в Заявка за услуга от Възложителя и в съответното Потвърждение на заявката от Агенцията.

ІІ. УСЛУГИ

Агенцията предоставя следните услуги: писмен превод; коригиране на писмен превод; редактиране и редактиране от редактор експерт; легализация; устен превод (синхронен или консекутивен) и др.

Чл. 1. Писмен превод.

Агенцията предоставя услугата „писмен превод” в съответствие с въведената в дружеството система за управление на качеството по Европейския стандарт БДС EN 15038:2006.

1.1.   Услугата „писмен превод” се извършва от квалифицирани заклети преводачи, които са включени в списъка на Министерството на външните работи на физическите лица, извършващи преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България и които притежават удостоверение, издадено от Министерството. Услугата включва допълнително редактиране на текста от втори преводач – редактор.

1.2.   При възлагане на поръчка за писмен превод Възложителят се задължава своевременно да предостави на Агенцията конкретни инструкции и изисквания относно изпълнението на услугата, напр. начин на изписване (транслитерация) на имена на фирми, лица, географски обекти и др., фигуриращи в текста; разгърнато изписване на съкращенията; с които Възложителят желае Агенцията и съответно преводачът да се съобрази; лице за контакт за доуточняване на изискванията на Възложителя при необходимост. Ако Възложителят не предостави конкретни изисквания и инструкции във връзка с превода, преводът се извършва съгласно Общите изисквания за извършване на писмени преводи и редакции на фирма „Аглая 11.

1.3.   При възлагане на поръчка за превод на нечетлив или ръкописен материал, Възложителят се задължава да предостави на Агенцията разчетени нечетливите откъси от текстовете. Ако това задължение не бъде изпълнено от Възложителя, преводачът разчита текста, доколкото е възможно, а на нечетливите места поставя  съответна бележка на преводача, напр. „текст – не се чете“ или „текст- нечетлив“.

Чл. 2. Коригиране.

2.1.   Коригирането включва професионална проверка на целия текст за отстраняване на правописни, граматически, пунктуационни, фактологични и печатни грешки без намеса в съдържанието. Корекцията на извършени преводи от Агенцията е включена в цената на превода.

2.2.   Коригирането на чужди текстове се предлага като допълнителна услуга при поискване от Възложителя и се заплаща отделно.

Чл. 3. Редактиране.

3.1.   Услугата редакция включва сравняване на последователността на текста на оригинала с текста на превода с цел осигуряване на терминологичната последователност и стила. Извършва се от редактор.

3.2.   Услугата редакция е включена в цената за писмен превод. Това не важи във случаите, в които Възложителя поръчва редакция на текстове, които не са превеждани от Агенцията.

3.3.   Агенцията има право по своя преценка да откаже редакция на документи, преведени от Възложителя.

Чл. 4. Редактиране от редактор експерт.

4.1.   Редактирането включва проверка на текста от експертна гледна точка с цел осигуряване пригодността на текста за предвидената цел. Извършва се от редактор експерт само на един език.

4.2.   Редактирането от редактор експерт се предлага допълнително при поискване от Възложителя и се заплаща отделно.

Чл. 5. Легализация.

5.1.   Цената на услугата „легализация” на документи не е включена в цената на писмения превод. Преводът се изчислява отделно съгласно действащия ценоразпис на Агенцията.

5.2.   Агенцията не носи никаква отговорност при отказ от страна на държавен орган не по вина на Агенцията да легализира конкретен документ.

5.3.   Ако държавен орган откаже легализация не по вина на Агенцията, то тя е задължена да върне документа на Възложителя и има право да задържи сумата, необходима за покриване на направените разходи до момента на получаване на отказа.

5.4.   Сроковете за легализация са приблизителни. Агенцията не носи отговорност за забава не по нейна вина.

5.5.   Легализацията се заплаща изцяло предварително.

Чл. 6. Устен превод.

6.1.   При поръчка на устен превод Възложителят се задължава да предостави на Агенцията в рамките на конкретен срок (приблизително 14 дни за синхронен и 7 дни за консекутивен превод) информация за мястото, езиковата комбинация, времетраенето, броя на необходимите преводачи, сферата на превод. Възложителят също така се задължава да предостави помощни материали за подготовка на преводачите, както и програмата на мероприятието. При непредоставянето им Агенцията не носи отговорност за качеството на устния превод и може да откаже извършване на услугата.

6.2.   Устният превод се таксува на час. Минималното време за таксуване е един астрономически час, като всеки започнат час се отчита като пълен час. Максималното време за превод е 8 /осем/ часа на ден от часа на стартиране на мероприятието. Всеки започнат час над тези 8 /осем/ часа се таксува по цената, уговорена в Специалните условия + 50%.

6.3.   При устен превод се заплаща цялото време, през което преводачът е ангажиран от Възложителя, вкл. почивките.

6.4.   При възлагане и/ или сключване на договор/ споразумение за извършване на устен превод Възложителят е длъжен да уведоми писмено Агенцията или да посочи в споразумението конкретен срок, в рамките на който ще потвърди провеждането на мероприятието.

6.5.   Агенцията може да откаже извършването на устен превод, в случай че не е определен срок за потвърждаване по посочения в предходната точка начин или потвърждението не е получено в определения в писменото уведомление или споразумението срок.

ІІІ. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Чл. 7. Запитване за оферта: Възложителят може да отправи запитване за оферта към Агенцията лично в офиса на Агенцията или по електронна поща. Запитването трябва да съдържа: име и данни на Възложителя, данни за фактура, лице за контакт, електронна поща, телефон, вид на услугите, документ(и) за превод, дата, място, час/ продължителност и тема на мероприятието, ако запитването е за устен превод; срок за изпълнение, език на оригинала, език на превода, евентуални инструкции и изисквания.

Чл. 8. Определя се Ръководител на проекта, който извършва анализ на запитването и изготвя оферта. Ръководителят на проекта представя офертата на Възложителя на посочения от него адрес на електронна поща или устно/писмено на място в офиса на Агенцията (в зависимост от начина на отправяне на запитването за превод и изискванията на Възложителя за начина на представяне на офертата).

Чл. 9. При калкулирането на цената се отчитат няколко фактора: специфичност на тематиката, степен на трудност, обем на текста, срокове за изпълнение, спешност. Меродавен е броят стандартни страници на изходния текст, поради това в офертата се посочва приблизителната цена за услугата, но тя обикновено не се различава значително от оферираната цена. Предварителна точна цена се определя само ако Агенцията изрично е посочила, че оферираната цена е крайна.

В офертата за устен превод се посочват: дата, място, час/ продължителност и тема на мероприятието, брой преводачи, цена на час/ ден.

Чл. 10. Ценовата оферта за писмен превод се изготвя на база една стандартна страница съгласно БДС (1800 символа, като се включват интервалите, или 30 реда по 60 символа на ред).

Коригирането/ редактирането се таксуват на база една стандартна страница, съгласно БДС (1800 символа, като се включват интервалите, или 30 реда по 60 символа на ред.

Чл. 11. Ценовата оферта за устен превод се изготвя на база астрономически час.

Чл. 12. Минималният размер на поръчката е една стандартна страница за писмен и два астрономически часа за устен превод.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА И ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИ

Чл. 13. Възложителят трябва да приеме или отхвърли офертата в срок до 10 дни от датата на изпращането ѝ по електронна поща или факс или от предоставянето ѝ на място в офиса на Агенцията. Ако Възложителят не приеме офертата в рамките на посочения срок, то тя по никакъв начин не обвързва Агенцията.

Чл. 14. Съдържанието на приетата оферта може да бъде променяно по взаимно писмено съгласие на страните.

Чл. 15. С приемането на офертата Възложителят безусловно приема и се съгласява с разпоредбите на тези общи условия и възлага изпълнението на услугите.

Чл. 16. Приемането на офертата и възлагането на услугите от Възложителя на Агенцията се извършва по електронна поща чрез електронна заявка или на място в офиса на Агенцията чрез попълване и подписване на формуляр – заявка.

Чл. 17. Потвърждаването на услугата от страна на Агенцията се извършва по електронна поща (ако заявката е получена по електронен път) или чрез подписване на писмената заявка (ако заявката е подадена в офиса на Агенцията) и предаване на копие от същата на Възложителя.

Чл. 18. С възлагането на изпълнението Възложителят декларира съгласието си Агенцията да обработва евентуално съдържащите се в текстовете за превод лични данни.

V. СРОКОВЕ

Чл. 19. Срокът за изпълнение на поръчката се изчислява в дни за писмени преводи или часове за устни преводи.

Чл. 20. Според договорения срок за изпълнение поръчките за писмен превод се категоризират, както следва

а) стандартна поръчка – до 5 стандартни страници на работен ден

б) бърза поръчка – от 5 до 10 стандартни страници на работен ден

в) експресна поръчка – над 10 стандартни страници на работен ден

Чл. 21. За сроковете в дни се взимат предвид само работните дни.

Чл. 22. При изчисляване на сроковете в дни не се включват денят на възлагане и денят на предаване на поръчката.

VI. ПОЛУЧАВАНЕ

Чл. 23. Възложителят може да получи готовия превод/редакция по един от следните начини: лично в офиса, по електронна поща, по куриер.

Чл. 24. Разходите за изпращане на превода по куриер са за сметка на Възложителя. Той също така поема и риска от случайното изгубване или увреждане на изпратените документи.

VII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 25. Плащането на извършените услуги се извършва срещу фактура, издадена от Агенцията. Фактурата се получава от Възложителя по един от следните начини:

а) по електронен път на електронната поща на Възложителя;

б) лично в офиса на Агенцията;

в) чрез изпращане на пощенски адрес;

г) чрез изпращане по куриер за сметка на Възложителя.

Чл. 26. Всички плащания от Възложителя се извършват по банков път по сметката на Агенцията в сроковете, определени от Търговския закон или в споразуменията с Възложителя.

Чл. 27. При заявка на място в офиса на Агенцията Възложителят заплаща авансово 50% от прогнозната цена (определена въз основа на документите, представени за превод). Окончателната цена на превода се изчислява на база на готовия превод. Остатъкът от окончателната цена се заплаща при получаване на готовия превод от Възложителя.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 28. Агенцията се задължава:

(1)     да осигури качествен превод в рамките на уговорения срок.

(2)     да държи в течение Възложителя за хода на изпълнение на поръчката.

(3)     да съхранява всички получени от Възложителя материали и документи и да му ги върне при поискване, след като поръчката приключи.

Чл. 29. Агенцията има право:

(1)     да получи от Възложителя материали и разяснения, необходими за изпълнението на поръчката.

(2)     да откаже да завърши започнатата поръчка, ако Възложителят не спази процедурата за плащане съгласно настоящите общи условия.

(3)     да откаже да изпълни поръчката, ако в хода на изпълнение на поръчката Възложителят  промени нейните условия.

(4)     да промени срока за изпълнение на поръчката, ако Възложителят не предостави в уговорения срок материалите за превод, както и да не започне или да прекрати изпълнението на поръчката, ако информацията, предоставена от Възложителя относно изпълнението на поръчката е неточна или непълна, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.

(5)     да задържи готовия превод и оригиналите на документите, докато Възложителят заплати договорената цена.

(6)     да поиска поетапно заплащане на поръчката, различно от посочените в настоящите общи условия.

(7)     да откаже следваща поръчка, ако Възложителят  не е заплатил предходната.

(8)     да откаже изпълнението на поръчката без да посочи причините за това.

Чл. 30. Агенцията не носи отговорност за вредите, причинени на Възложителя или на трети лица при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(1)     загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е настъпило в резултат на форсмажорни обстоятелства (земетресение, буря, война, стачки и др.);

(2)     когато е налице невиновно изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес;

(3)     вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

IХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 31. Възложителят има право:

(1)     да получи възложената услуга в рамките на договорения срок.

(2)     да получи обратно материалите, съпътстващи документите за превод, които са били предоставени за изпълнението на поръчката.

(3)     да изисква информация от Агенцията във всеки един момент от изпълнението на поръчката.

(4)     да се откаже от поръчката, след като отправи писмено уведомление до Агенцията. В такъв случай Възложителят е длъжен да заплати изпълнената част от поръчката на Агенцията.

(5)     да направи писмена рекламация в срок от 7 работни дни след получаването на поръчката.

Чл. 32. Възложителят е задължен:

(1)     да предостави на Агенцията необходимите материали и документи за качествено изпълнение на поръчката.

(2)     да заплати поръчката в уговорения срок и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 33. Ако Възложителят откаже да получи изготвените документи, той е длъжен да заплати на Агенцията договорената цена за изпълнението на поръчката.

Чл. 34. Възложителят се задължава да представи в писмена форма всички специфични изисквания към поръчката най-късно до момента на приемане на офертата. Агенцията си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласна с някои от специфичните изисквания.

Чл. 35. Възложителят носи отговорност за вредите, които Агенцията е претърпяла вследствие на предоставената от него непълна, неточна или измамна информация или неспазване на разпоредбите на общите условия.

Х. НЕУСТОЙКИ

Чл. 36. Ако Възложителят не погаси дължимите суми в сроковете, посочени в раздел VII, той дължи на Агенцията неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

Чл. 37. Ако Агенцията не изпълни поръчката в определените срокове, то тя дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 % върху сумата на поръчката за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от сумата на поръчката.

Чл. 38. При неизпълнение в срок на задължението на Възложителя за заплащане на дължимото възнаграждение, последният изпада в забава, без да се изисква изпращане на покана за изпълнение от страна на Агенцията.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 39. С подписването на споразумението за извършване на писмен превод и/ или допълнителни услуги Възложителят дава съгласието си Агенцията да обработва получените от него лични данни, доколкото тази обработка е свързана изпълнението на споразумението. (Виж „Политика за защита на личните данни“ на Агенцията).

XII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 40. С приемането на настоящите общи условия Възложителят се съгласява да предостави на Агенцията и на служители и изпълнители на Агенцията информацията, съдържаща се в материалите за превод.

Чл. 41. Агенцията се задължава да спазва строга поверителност по отношение на предоставените от Възложителя материали за превод. Агенцията изисква от своите служители и изпълнители да пазят поверителност по отношение на съдържанието на превода.

Чл. 42. Агенцията се задължава да се отнася поверително спрямо информация, отнасяща се до търговската тайна на Възложителя и да не разгласява по какъвто и да е начин данни, факти, сведения и обстоятелства, които са ѝ станали известни в процеса на извършване на превода, включително и след неговото завършване или предаване.

Чл. 43. Агенцията не носи отговорност за разкриване на информация, която е била в публичното пространство преди разкриването ѝ, разкриването ѝ не е по нейна вина или се изисква да бъде разкрита по закон и на Агенцията е изпратено изрично писмено искане за това.

XIII. ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Чл. 44. Възложителят гарантира, че с обработката, използването, възпроизвежданото и/или публикуването на предоставените на Агенцията информации, документи и материали не се нарушават права на трети страни. Възложителят освобождава Агенцията и нейните подизпълнители от каквато и да било отговорност при искове на трети страни във връзка с обработката, използването, възпроизвежданото и/или публикуването на предоставените на Агенцията информации, документи и материали.

Чл. 45. Възложителят разрешава на Агенцията да съхранява преводите за период, не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите, за които се обработват, или докато Възложителят поиска писмено тяхното заличаване. Заличаването на личните данни е ограничено от закона (например от Закона за счетоводството) за данните в договорни или финансови документи.

XIV. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 46. Възложителят има право в рамките на 7 работни дни от получаване на превода да направи рекламация относно качеството на превода. Рекламацията се изготвя в писмен вид и се адресира до Управителя на Агенцията, като в нея се посочват и описват установените от Възложителя несъответствия на услугата с договорените условия.

Чл. 47. След анализ и установяване на причините за несъответствието Агенцията предлага на Възложителя коригиращи действия за съгласуване.

Чл. 48. В случай на противоречие между Агенцията и Възложителя относно наличието на несъответствие и необходимостта от предприемане на коригиращи действия, решение след изпълнение на услугата се взема от арбитражен орган.

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Агенцията има право да променя настоящите общи условия, като измененията стават обвързващи за Възложителя, ако са били в сила към момента на възлагане на поръчката.

Чл. 50. Възникналите между страните спорове се решават посредством преговори, а ако не се постигне съгласие, ще бъдат отнасяни към компетентния български съд.

Чл. 51. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и в Специалните условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Меню